• Demo Image


  • Demo Image
     
  • Demo Image
  • Demo Image

Regulamin rekrutacji dzieci do

Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Bajkowy Świat”

w Czarnkowie

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (  Dz. U. z 2004 roku Nr 256,   poz. 2572, z późniejszymi zmianami).


I. Tok postępowania rekrutacyjnego

§ 1

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
2. Przebieg postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkola obejmuje 1) określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu,
2) ogłoszenie postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkola,
3) przyjmowanie  " Wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Bajkowy Świat” w Czarnkowie,
4) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,
5) ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i podanie ich do publicznej wiadomości.                                                                                                                                                                  
3. Przebieg postępowania uzupełniającego dzieci do przedszkola obejmuje:
1) ogłoszenie postępowania uzupełniającego dzieci do przedszkola na dany rok szkolny,
2) przyjmowanie " Wniosków o przyjęcie dziecka do  Przedszkola Miejskiego Nr1 „Bajkowy Świat” w Czarnkowie,
3) ustalenie  i ogłoszenie wyników postępowania uzupełniającego  do przedszkola i podanie ich do publicznej wiadomości.
4. Przedszkole przeprowadza postępowanie rekrutacyjne w oparciu o zasadę pełnej dostępności.


II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 2


1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2 lat i 6 miesięcy ( ukończone na dzień 1 września) do 6 lat.
2. Dziecko w wieku 6 i 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub  w szkole podstawowej.
3. Liczba oddziałów określona w "Arkuszu organizacyjnym przedszkola" jest liczbą maksymalną i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
4. Do  przedszkola w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe w Gminie Miasta Czarnków.
5. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami, do przedszkola można przyjąć dzieci spoza Gminy Miasta Czarnków.
6. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.


§ 3


1. Przyjęcia dzieci do przedszkola odbywają się na podstawie złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka) wypełnionych " Wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Bajkowy Świat” w Czarnkowie".
2. Rodzice ( prawni opiekunowie) podpisują Umowę z dyrektorem przedszkola po ogłoszeniu wyników postępowania rekrutacyjnego. Umowa ta obowiązuje przez cały rok szkolny. Zawarcie umowy na świadczenia udzielane przez przedszkole jest potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.


§ 4


1. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci, niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci:

Lp.

Kryteria1

Liczba punktów

1.

dziecko z rodziny wielodzietnej

10

2.

dziecko niepełnosprawne

10

3.

niepełnosprawność jednego z rodziców

10

4.

niepełnosprawność obojga rodziców

10

5.

niepełnosprawność rodzeństwa

10

6.

samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

10

7.

dziecko objęte pieczą zastępczą

10

8.

dziecko 5 i 6-letnie, odbywające roczne przygotowanie przedszkolne

10

9.

dziecko którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i wymaga ono zapewnienia w przedszkolu pobytu całodziennego 9-cio godzinnego (5godz.+ 4 godz.)

 

10

10.

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i wymaga ono opieki w wymiarze 5 godzin

 

5

11.

dziecko, które posiada rodzeństwo uczęszczające już do Przedszkola Miejskiego Nr 2

5

12.

co najmniej dwoje dzieci zgłaszanych po raz pierwszy do przedszkola

5


Objaśnienia:

(1- 7) Kryteria główne zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).
(9 - 11) Kryteria dodatkowe - obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 w przedszkolach prowadzonym przez Gminę Miasta Czarnków
Pod pojęciem rodziny wielodzietnej należy rozumieć członków rodziny, którzy  wspólne zamieszkują  oraz prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, składające się z co najmniej trojga dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, do ukończenia 26 roku życia i rodziców/rodzica, opiekunów prawnych/opiekuna prawnego. Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie się także rodzinę zastępczą.
Dziecko niepełnosprawne ”dziecko, które ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności”, potwierdzeniem jest orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
”dziecko matki lub / i ojca wobec której/którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ” , potwierdzeniem jest orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. .
Dla "dziecka, którego rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności" potwierdzeniem jest orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Pod pojęciem "dziecka matki lub ojca samotnie je wychowującego" uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego prowadzącego samotnie gospodarstwo domowe, będącego:
- stanu wolnego,
- wdową/wdowcem,
- w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,
- osobą rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem,
- osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

 
§ 5


1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania      rekrutacyjnego  lub jeżeli po zakończeniu tego etapu  przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę inne kryteria    z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe  z obowiązkami rodzinnymi.
2. Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Miasta Czarnków  mogą być przyjęte do przedszkola,  jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.


III. Dokumenty dotyczące postępowania rekrutacyjnego

§ 6


1. Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola:
a) „Deklaracja o kontynuowania wychowania przedszkolnego”  (dotyczy dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Bajkowy Świat” w Czarnkowie).
b) „Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Bajkowy Świat” w Czarnkowie” (dotyczy dzieci nowo przyjmowanych do  Przedszkola).
2. Wynikami przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego są:
1) listy dzieci przyjętych do przedszkola,
2) listy dzieci nieprzyjętych .


IV. Zadania dyrektora przedszkola

§ 7


1. Opublikowanie terminów postępowania rekrutacyjnego .
2. Powołanie komisji rekrutacyjnej i wyznaczenie przewodniczącego komisji   rekrutacyjnej.
3. Przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.
4. Zawieranie umowy o objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną.

 
V. Zadania komisji rekrutacyjnej

§ 8


1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci  nieprzyjętych,
2) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
3) sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w  oświadczeniach składanych przez rodziców dzieci w trakcie postępowania rekrutacyjnego lub może zwrócić się do burmistrza  o potwierdzenie tych okoliczności.


VI. Procedura odwoławcza

§ 9


1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i  dzieci nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
2. W terminie 5 dni od wystąpienia rodzica dziecka z wnioskiem komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie.
3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.


VII.  Przepisy końcowe

§ 10


1. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego do przedszkola na  każdy  rok szkolny stanowi Załącznik nr 1  do niniejszego regulaminu.          
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
3. Regulamin podany jest do wiadomości rodziców na stronie internetowej przedszkola i na gazetce w holu przedszkola.

Treść regulaminu uzgodniono z Burmistrzem Miasta Czarnków
 – Panem Franciszkiem Strugała  20 lutego 2014 roku.                                       Dyrektor Przedszkola
                                       Gabriela Jeżewska
Załącznik do Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr1 „Bajkowy Świat” w Czarnkowie


Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do przedszkola:
1. Od 20 lutego do 28lutego każdego roku rodzice dziecka składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu  Miejskim Nr 1 „Bajkowy Świat” w Czarnkowie.
2. Od 1 marca każdego roku postępowanie rekrutacyjne:

  • od 1 marca do 31 marca każdego roku  wydawanie i przyjmowanie  wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,
  • 15 kwietnia każdego roku godz. 900 opublikowanie na tablicy ogłoszeń przedszkola listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych,
  • od 16 do 18 kwietnia każdego roku składanie  stosownych  deklaracji  przez rodziców o podjęciu decyzji do którego przedszkola dziecko będzie uczęszczało  -  tylko w przypadku złożenia przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do  dwóch  przedszkoli,
  • od 22 kwietnia  do 30 kwietnia każdego roku podpisywanie umów z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola.

3. Postępowanie uzupełniające
W przypadku kiedy   przedszkole dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przedszkola przeprowadza postępowania uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia każdego roku.
Podpisywanie umów z tymi rodzicami nastąpi 1 września każdego roku.